Toetstrajecten

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers of een deelcertificaat in het kader van art. 3 besluit inschrijving Wbtv verschaffen.

De vorm, inhoud en beoordeling van de integrale tolktoetsen en vertaaltoetsen is gebaseerd op de toetskaders en beoordelingsrasters van het Bureau Wbtv. De tolkvaardighedentoets is gebaseerd op de inhoud van art. 3 lid 2 van het besluit inschrijving en op het beoordelingsraster van de integrale tolktoets. De taaltoetsen van het CNaVT en de eindprestatietoetsen van Nederlands naar perfectie zijn gebaseerd op het taaltoetskader

In de loop van 2019 zal het Bureau Wbtv nieuwe toetskaders publiceren die aansluiten bij het toekomstige overheidsbeleid.

 

Integrale tolktoetsen (C1-niveau)

De integrale tolktoets op C1-niveau toetst alle competenties die nodig zijn om als tolk ingeschreven te kunnen worden in niveau 1 van het Rbtv: tolkvaardigheid, taalbeheersing van het Nederlands op ERK-niveau C1 en taalbeheersing van de vreemde taal op C1-niveau. 

De integrale tolktoets op C1-niveau is een taalspecifieke tolktoets met toetsmateriaal geschreven op ERK-niveau C1. Taalspecifiek betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar de vreemde taal en vice versa moet tolken. De tolktoets omvat vijf verschillende opdrachten: een gesprek (rollenspel), een toespraak vanuit het Nederlands, een toespraak vanuit de vreemde taal, een Nederlandstalige tekst en een vreemdtalige tekst . Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek wordt spreektaal gebruikt (of indien van toepassing dialect) en verschillende valkuilen moeten door de tolk professioneel opgelost worden; de toespraken zijn iets formeler van aard en duren drie minuten, daarmee doen ze een groot beroep op een goede woordenschat en efficiënte notatie- en geheugentechniek; en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren (los te komen van de tekst) en te herformuleren.

Tolken die slagen voor deze integrale tolktoets voldoen aan alle voorwaarden van het Besluit inschrijving Wbtv en kunnen ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. 

Bekijk de toetsen

Vertaaltoetsen (HBO-niveau)

De vertaaltoets toetst alle eindcompetenties van een hbo-opleiding vertalen: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, een linguïstische en tekstuele competentie en een culturele competentie.

De vertaaltoets wordt per vertaalrichting afgenomen, wat inhoudt dat kandidaten - indien zij de toets met goed gevolg afleggen - in één vertaalrichting beëdigd worden. Wilt u voor twee vertaalrichtingen beëdigd worden dan kunt u (desgewenst op één dag) beide toetsen afleggen. Een vertaaltoets bestaat uit een brontekst van ongeveer 300 woorden, die vertaald dient te worden in de doeltaal. Kandidaten dienen bij het maken van de vertaling aan te tonen dat zij het vermogen en de kennis bezitten om de brontekst te begrijpen, de boodschap te deverbaliseren en deze te herformuleren in de doeltaal.

Vertalers die slagen voor een vertaaltoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers.

Bekijk de toetsen

Nederlands naar perfectie

Nederlands naar perfectie is een cursus van 16 dagen die afgesloten wordt met een spreek- en schrijftoets. Als u voldoende aanwezig bent geweest bij de lessen én een positief resultaat behaalt op uw eindprestaties, ontvangt u een competentiebewijs op C1-niveau. Het Bureau Wbtv erkent dit competentiebewijs als C1-bewijs.

Bekijk de toetsen