FAQ

Mijn KTV en persoonlijke status

Ik heb nooit een wachtwoord ontvangen van KTV. Hoe kan ik inloggen?

Wanneer u een KTV-account aanmaakt, bedenkt u zelf een wachtwoord. Daarna ontvangt u via e-mail een bevestiging van uw registratie- en inloggegevens. 

Ik heb wel een account aangemaakt bij KTV, maar ik kan niet inloggen. Wat moet ik doen?

Probeer eerst een nieuw wachtwoord aan te vragen door te klikken op 'Mijn KTV' en dan op 'Wachtwoord vergeten?' U kunt dan via de link die u per e-mail ontvangt een nieuw wachtwoord instellen. 

Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met KTV via 085 87 86 269 of info@ktv-kennisnet.nl. Wij kennen uw wachtwoord niet, maar geven u wel graag een nieuw wachtwoord. Wij verzoeken u om niet een tweede account aan te maken!

Mijn persoonlijke gegevens zijn gewijzigd. Kan ik mijn KTV-account aanpassen?

Zeker. U kunt uw gegevens aanpassen via de map 'Mijn Profiel' in uw KTV-account. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. Uw naam komt exact zoals u het geschreven hebt op uw certificaten van deelname en competentiebewijzen te staan.

Vertaaltoetsen

Zijn er vereisten om deel te nemen aan de vertaaltoets van KTV?

Nee, er worden geen eisen gesteld aan uw deelname. KTV-vertaaltoetsen worden ontwikkeld om vertalers die niet over een diploma van een vertaalopleiding op minimaal hbo‐niveau beschikken de mogelijkheid te bieden alsnog aan te tonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen om in het register te worden ingeschreven.

De vertaaltoets is bestemd voor:

 • personen die reeds werkzaam zijn als vertaler, echter niet voor de vertaalrichting in het Register beëdigde tolken en vertalers geregistreerd staan; en
 • personen die niet werkzaam zijn als vertaler, vloeiend Nederlands en de toetstaal begrijpen, lezen en schrijven en de nodige vertaal- en lokalisatietechnieken beheersen. Deze doelgroep dient zich te realiseren dat het vereiste niveau van de geleverde vertaling van hoogwaardig niveau dient te zijn. 

Hoe is de vertaaltoets opgebouwd?

De KTV-vertaaltoets bestaat uit een vertaling van een tekst van ongeveer 300 woorden per vertaalrichting, die binnen 2 uur gemaakt dient te worden.

Hoe vaak worden er vertaaltoetsen georganiseerd?

KTV organiseert één keer per jaar vertaaltoetsen in verschillende vertaalrichtingen. Voor sommige vertaalrichting is een toets enkel op afspraak (zonder bijbetaling) mogelijk. 

Wanneer er een datum voor een vertaaltoets beschikbaar is, ontvangt de kandidaat een melding dat zijn persoonlijke status gewijzigd is. De kandidaat kan zich via de website aanmelden voor de (individuele) vertaaltoets.

Wat moet ik meenemen naar de toets?

De kandidaat dient een eigen laptop mee te nemen voor het maken van de vertaling(en). Ook dient hij eventueel een eigen (losse) toetsenbord of muis mee te nemen, indien de kandidaat hiervan gebruik wenst te maken.

De laptop dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • maximaal 3 jaar oud;
 • minimaal 15 inch beeldscherm (dus geen mini-laptops, omdat de vertaalomgeving daarop niet goed gevisualiseerd kan worden);
 • reeds geïnstalleerde browser (bij voorkeur Chrome; Explorer wordt niet ondersteund);
 • aangepaste toetsenbordinstellingen in geval bijvoorbeeld de toetstaal van de kandidaat niet in het Romeins schrift geschreven wordt;
 • automatische systeemupdates dienen uitgeschakeld te zijn;
 • geluidsignalen dienen uitgeschakeld te zijn;
 • de taakbalk dient permanent zichtbaar te zijn; en

aanbevolen wordt een muis te gebruiken

Hoe werken proefexamens?

Voordat u een vertaaltoets bij KTV kunt doen, dient u eerst te slagen voor een pakket van drie proefexamens.

U ontvangt, als u de proefexamens boekt, van KTV de inloginstructies voor het vertaalplatform, waar u de drie vertalingen kunt maken. Op dit platform worden ook de officiële vertaaltoetsen afgenomen. 

U maakt en levert eerst één vertaling in; deze wordt gereviseerd door een assessor van de toetscommissie van uw vertaalrichting. Zodra de revisie gereed is, kunt u op het vertaalplatform de correcties en eventuele feedback bekijken. Vervolgens maakt u de tweede vertaling en dient deze ter revisie weer in. Na het ontvangen en bekijken van de revisie gaat u met vertaling drie aan de slag, die wederom wordt gereviseerd. Tussen het indienen van de vertaling en de revisie zal maximaal 7 dagen zitten. 

Op deze manier raakt u niet alleen vertrouwd met het vertaalprogramma, maar kunt u een notie krijgen van de soort bronteksten die gebruikt wordt, wat de verwachtingen van de assessor en de vertaalnormen zijn en op welke punten u uw vertaalwerk kunt verbeteren. 

Mag ik gebruikmaken van woordenboeken tijdens de toets?

De kandidaat mag bij de vertaaltoets gebruikmaken van woordenboeken, naslagwerken en internet. Mailen, sms-en en andere manieren van communicatie met derden én CAT-tools zijn niet toegestaan. De kandidaat dient zelf voor woordenboeken en naslagwerken te zorgen.

Wat voor soort teksten wordt gebruikt bij de vertaaltoetsen?

De teksten zijn van algemene, maatschappelijk informatieve, niet‐specialistische aard. De ene brontekst is meer beschouwend, de andere meer wervend, de ene meer theoretisch, de andere meer praktisch, enz. zodat kandidaten blijk moeten geven van hun vermogen om met verscheidene onderwerpen, materies, taalregisters, e.d. om te gaan. De teksten zijn niet specialistisch van aard.

Waarom is de ene vertaaltoets duurder dan de andere?

De prijzen zijn gebaseerd op een schatting van de animo voor een bepaalde vertaalrichting. Hoe minder aanmeldingen verwacht worden, hoe duurder de prijsstelling van de registratiefase en de toetsfase.

Wie beoordeelt de toetsen?

Een examencommissie van de vertaaltoetsen – geaccrediteerd door het Bureau Wbtv - ziet toe op de kwaliteit van de toetsing en stelt formeel de uitslagen vast. Per vertaalrichting wordt een examensubcommissie gevormd die bestaat uit een eerste en tweede corrector per vertaalrichting (Vreemde Taal – Nederlands en Nederlands – Vreemde Taal), ondersteund door een voorzitter.

De examenopgaven worden geanonimiseerd beoordeeld. Op deze manier wordt gestreefd naar maximale objectiviteit ten aanzien van stijl en aanpak van een vertaling.

Hoeveel fouten mag ik maken tijdens de vertaaltoets?

U maakt uiteraard bij voorkeur géén fouten. Maar mocht u toch iets niet goed vertalen of een onjuiste spelling toepassen, dan wordt uw fout gewogen volgens een matrix. De matrix is bedoeld als richtlijn; uiteindelijk beslist de examencommissie of een fout zwaarder/minder zwaar weegt dan de matrix aangeeft. 

Kandidaten kunnen maximaal 100 punten scoren voor een vertaaltoets.

Er zijn 4 foutencategorieën in de matrix opgenomen, met ieder een geadviseerde puntenaftrek:

 • Ernst 1 - Kritische fouten die grote consequenties hebben: medische risico's, veiligheidsrisico’s, juridische of financiële implicaties, reputatieschade voor bedrijven, producten en/of diensten, etc. [ -50 punten]
 • Ernst 2 - Grote fouten die de lezer/gebruiker kunnen verwarren of misleiden, of die het juiste gebruik van een product/dienst kunnen verhinderen doordat er een belangrijke betekeniswijziging heeft plaatsgevonden of omdat de fout zichtbaar of op een belangrijk deel van de gekozen uiting van het product/dienst (verpakking, website, brochure, etc.). [ -30 punten]
 • Ernst 3 - Kleine fouten die niet leiden tot het verlies van betekenis en de lezer/gebruiker niet zullen verwarren of misleiden maar wel zullen worden opgemerkt, en de stilistische kwaliteit, vloeiendheid of duidelijkheid van de tekst zullen verminderen, of de boodschap minder aantrekkelijk zullen maken. [ -10 punten]
 • Ernst 4 - Gebruikt om aanvullende kleine fouten aan te geven voor wat betreft spelling, interpunctie, grammatica, etc. [ -2,5 punten]

Mocht een kandidaat een buitengewoon mooie vertaling hebben gemaakt, dan ontvangt hij/zij ook pluspunten.

Mag je herkansen voor een vertaaltoets?

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor de vertaaltoets, kunnen zich opnieuw aanmelden voor een vertaaltoets. Wanneer er vertaaltoetsdata beschikbaar zijn, kan de kandidaat zich via zijn persoonlijke status aanmelden.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de vertaaltoets?

De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor zijn voorbereiding. De vertaling wordt beoordeeld als autonome tekst en door middel van een contrastieve vergelijking. Dit impliceert dat u moet inzetten op uw schrijfvaardigheden én uw vertaalvaardigheid.

De vertaling mag geen storende grammaticale en lexicale fouten bevatten die het gebruik van de tekst in de weg staan, moet vlot leesbaar zijn en, wat stilistische keuzen betreft, optimaal toegesneden zijn op de beoogde lezers. Dit houdt in dat zowel tekstvorm als tekstinhoud zijn gekozen volgens de voor de betreffende teksttype in de doeltaal gangbare normen.

De vertaling dient aan de eis te voldoen dat de betekenisinhoud van de brontekst in de doeltaal juist, consistent en volledig is weergegeven. Dat houdt in dat de vertaling in principe met een laatste correctie voor publicatie geschikt gemaakt zou kunnen worden zonder dat het nodig is de brontekst te raadplegen.

KTV biedt voorbereidingstrainingen aan die gericht zijn op de verbetering van de vaardigheden die getoetst worden tijdens de vertaaltoets. Na registratie kan de kandidaat starten met zijn voorbereiding. De kandidaat mag KTV hieromtrent om advies vragen.

Integrale tolktoets

Waarom moet ik mij eerst registreren voor een toetstaal om verder te kunnen in het toetstraject?

Aan de hand van het aantal registraties kan KTV Toetsing een inschatting maken over het aantal kandidaten die aan het toetstraject willen gaan deelnemen.  

Hoe registreer ik mij voor een taal?

U kiest eerst welk toetstraject u wilt volgen. Vervolgens selecteert u de taal en klikt op registreren. Indien er een intakedatum bekend is, kunt u zich hiervoor direct inschrijven. 

Hoe kan ik zien wanneer er een intake wordt gehouden?

Indien de intakedata bekend zijn op het moment dat u zich registreert voor een toetstaal, krijgt u hiervan een melding. 

Heeft u zich al geregistreerd voor de toetstaal, dan kunt u de intakedatum zien in 'Mijn KTV' > Toetstrajecten > Bekijk status > Intakefase.

Hoe kan ik zien hoe laat ik verwacht wordt op een intake of tolktoets?

U kunt uw toetsdata en -tijd zien in 'Mijn KTV' > Toetstrajecten > Bekijk status. 

Waar worden de toetsen gehouden?

Alle toetsonderdelen worden gehouden in Nijkerk: Meinsstraat 2 tenzij anders aangegeven. 

Kan ik op elk moment stoppen met het toetstraject?

U kunt op elk moment stoppen met het toetstraject. Indien u zich niet meer aanmeldt voor de volgende fasestap, hoeft u niets meer te betalen. Uw inschrijving blijft echter 'actief'. Indien u niet meer verder wilt in het toetstraject kunt u dit bij KTV Toetsing aangeven. Zij zetten dan uw gegevens op 'inactief'.

Heeft u zich al ingeschreven voor de volgende stap en wilt u annuleren, dan gelden de Algemene Voorwaarden

Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor een intake, voorbereidingsfase of integrale tolktoets?

Dit hangt af van het aantal aanmeldingen dat voor dat toetsonderdeel zijn binnengekomen. Als u te lang wacht, kan het zijn dat inschrijving niet meer mogelijk is. 

Kan ik vrijstelling verkrijgen voor de intake, verplichte voorbereiding en integrale tolktoets?

Het verkrijgen van een vrijstelling is mogelijk in de volgende gevallen:

Vrijstelling intake: 

Om vrijstelling te verkrijgen voor het Nederlands op C1-niveau moet u beschikken over een HBO-diploma (Nederlandstalig lesprogramma), WO-propedeuse, -bachelor of -master.
Voor vrijstelling van de vreemde taal geldt dezelfde norm maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt. 
Vrijstelling voor een intake aanvragen kan via deze pagina

 

Vrijstelling verplichte voorbereiding: 

Het is niet mogelijk om vrijstelling te verkrijgen voor de verplichte voorbereiding tenzij u deze bij ons reeds heeft gevolgd.

 

Vrijstelling integrale tolktoets:

Het is niet mogelijk om vrijstelling te verkrijgen voor onderdelen van de Integrale tolktoets. 

Kan ik, na het behalen van de tolk- of vertaaltoets, mij inschrijven in het Register van het Wbtv?

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers of een deelcertificaat in het kader van art. 3 besluit inschrijving Wbtv verschaffen.

 

Kan ik ook in termijnen betalen?

Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Kosten voor termijnbetaling bedragen € 25,- excl. BTW. Het bedrag dient betaald te zijn voordat het betreffende onderdeel wordt getoetst dan wel wordt gevolgd. 

Wat zijn de prijzen van het Integrale tolktoetstraject?

Alle prijzen voor het toetstraject kunt u vinden op de website van KTV-Toetsing. U kiest het opleidingstraject > taal naar keuze. Vervolgens ziet u de inhoud van het tolktoetstraject, de data en de tarieven.

Wanneer gaat het B2-niveau in?

Het is nog niet mogelijk om u op basis van uw behaalde competentiebewijs op B2-niveau in te laten schrijven in het Rbtv, omdat de nieuwe inschrijfvoorwaarden nog officieel vastgesteld moeten worden. Hiervoor moet het ministerie van Justitie en Veiligheid het Besluit (waarin de regels van de Wbtv verder worden uitgewerkt) aanpassen. Wanneer het nieuwe Besluit in werking treedt, is nog niet bekend. Pas als het nieuwe Besluit van kracht is, kunt u een verzoek tot inschrijving in het Rbtv op B2-niveau indienen. Wij houden u op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.