Individuele taal- en uitspraaksessies Nederlands

Dit leertraject is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. Het traject bestaat uit 10 online lessen (plus een intake). Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt en ook zijn luistervaardigheid. Onmisbare elementen voor het beroep van tolk.

De training bestaat uit 10 lessen en een intakegesprek. Tijdens de intake beoordeelt de docente op welke aspecten van de taalbeheersing de deelnemer zich kan ontwikkelen. Aan de hand hiervan wordt een leerplan voor de volgende 10 sessies aangeboden.

Verbeterpunten kunnen zijn:

 • klemtoon en ritme op zinsniveau
 • luistervaardigheid
 • woordenschat
 • register en non verbale aspecten
 • luisteren naar verschil lange en korte klinkers/ - tweeklanken
 • uitspraak moeilijke combinaties
 • klinkerbotsing
 • intonatie
 • uitspraak
 • articulatie medeklinkercombinaties
 • woordkeuze
 • zinsopbouw (nadruk op verkeerde inversie)
 • herformuleren, samenvatten en navragen

 
In het leertraject zal gebruik gemaakt worden van individuele luister-, lees-, schrijf- en spreekoefeningen. Bij de beoordeling van de spraak zal gebruik gemaakt worden van audio-opnames. 

Heb je het STAP-budget aangevraagd voor deze training? Dan vindt er na afloop een opdracht plaats om de opgedane kennis aan te tonen. 

Belang voor de doelgroep
Tijdens deze training verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt, maar ook zijn luistervaardigheid. Dit zijn onmisbare elementen in het beroep van tolk.

Leesopdracht

De huiswerkopdrachten en materialen verschillen per persoon. Schaf dus niets aan, tenzij jouw docente je iets voorschrijft!

 

Aanvullende opracht (optioneel)

Je mag binnen 10 dagen na afronding van jouw leertraject maximaal 1000 woorden met een synoniem (en eventueel een vertaling) inleveren bij huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Voor iedere 250 woorden plus synoniemen (en eventuele vertaling) mag je 1 pe-punt registreren in jouw Wbtv-account. KTV archiveert jouw huiswerk, maar je bent zelf ook verantwoordelijk voor het archiveren van jouw (vertaalde) woordenlijsten. 

Lilian Walker

Lilian studeerde in 1990 af als logopedist, aan de Hogeschool van Amsterdam en deed veelzijdige ervaring op. Ze heeft o.a. met volwassenen gewerkt met neurologisch letsel, waardoor taal-en (uit)spraak problemen veroorzaakt werden, ze heeft (klinische) lessen gegeven aan (para) medici, verpleegkundigen, studenten en docenten NT2.

Ze volgde de nodige cursussen op het gebied van communicatie. Sinds 2008 werkt zij  met volwassenen die Nederlands als tweede taal willen leren en daarbij problemen ondervinden op het gebied van verstaanbaarheid, uitspraak, een te sterk accent, klemtoon, zinsaccenten etc. Naast het werken met anderstaligen werkt zij ook met volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben maar graag hun verstaanbaarheid willen vergroten of hun accent (Amsterdams, Brabants, Limburgs etc.) willen verminderen ten behoeve van hun werk of opleiding.

 

Teuntje Manders

Teuntje is een gepassioneerde taalliefhebber. Ze houdt ervan om met mensen te verbinden door middel van taal. Ze heeft een brede kennis van het Nederlands, Engels en Spaans, die ze onder andere heeft opgedaan tijdens haar studie aan de Vertaalacademie in Maastricht. In 2020 startte ze haar eigen taalbureau: TM – Translations & More, waar ze haar liefde voor taal dagelijks inzet. Ze vertaalt en reviseert, maar zet zich bijvoorbeeld ook in om het internet een veiligere plek te maken voor jongeren of helpt bedrijven met projectmanagement of als virtuele assistent. Bij KTV zorgt ze voor de e-administratie en modereert ze meetings en webinars. Daarnaast rondt Teuntje een lerarenopleiding tot lerares Nederlands in het middelbare schoolonderwijs af.

Haar enthousiasme voor taal en haar streven naar optimale taalvaardigheid komen samen in haar werk en studie, waar ze zich continu inzet om anderen te helpen hun taaldoelen te bereiken. 

 

 

Nadat je je hebt ingeschreven worden jouw naam, mailadres en telefoonnummer aan de docent doorgegeven. Als je een intake Nederlands bij KTV hebt afgelegd, zullen wij het resultaat en verslag ook doorsturen aan de docent zodat zij zo goed mogelijk inzicht heeft in jouw verbeterpunten.

De docente neemt vervolgens contact met je op via een mailbericht en jullie maken een afspraak voor het intakegesprek. Dit is geen intake zoals bij KTV, maar meer een onderzoekje naar jouw individuele verbeterpunten. Aan de hand van dit eerste gesprek zal de docent een leerplan en lesschema voor je opstellen. 

Praktische informatie

 • Individuele sessies via Skype. Je dient een Skype-account te hebben of aan te maken (dit is gratis).
 • Voor de Skype-sessies heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en een microfoon nodig.

In alle trainingen die KTV Toetsing aanbiedt, worden de deelnemers voorbereid op de eindtoets van het toetstraject waarvoor zij ingeschreven staan. De trainingen richten zich op de kennis en vaardigheden die getoetst gaan worden en bieden de kandidaat handvaten om de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Alle toetsen mogen door iedere burger die dat wil, afgelegd worden. Voor sommige toetstrajecten geldt dat er eerst een intake afgelegd moet worden waaruit blijkt dat dat het taalbeheersingsniveau van de kandidaat op het vereiste niveau ligt (minimaal ERK-niveau B2).

Kandidaten die slagen voor een toets van KTV Toetsing verbeteren hun arbeidsmarktpositie als volgt:

In geval van de tolk- en vertaaltoetsen wordt de deelnemer specifiek inzetbaar als tolk of vertaler binnen de overheidssector (t.b.v. de afnameplichtige overheidsorganisaties en aanverwante afnameplichtige organisaties en dienstverleners) alsook binnen de private markt. De afnameplichtige organisaties besteden hun tolk- en vertaaldiensten aan en grote bemiddelaars schrijven hierop in. Een eis bij de meeste aanbestedingen is dat bemiddelaars tolken op C1-niveau inzetten. Als dit niet lukt, mogen ze een B2-tolk kiezen. Vertalers werken minimaal op C1-niveau.

In geval van de taaltoetsen wordt de inzetbaarheid van de deelnemer in bredere zin vergroot, omdat een bewijs van taalvaardigheid op B2- of C1-niveau de inzetbaarheid van een burger binnen de gehele arbeidsmarkt vergroot.

Wat bereik je met welke toets?

 • Integrale tolktoetsen op niveau B2: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op B2-niveau. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke tolkenregister en vindbaar voor afnemers.
 • Integrale tolktoetsen op niveau C1: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Rbtv op C1-niveau. Wanneer je als tolk op C1-niveau ingeschreven staat, ben je beter inzetbaar in de markt.
 • Tolkvaardighedentoetsen: burgers die reeds over hbo- of wo-diploma’s beschikken waarmee zij hun taalvaardigheid van twee werktalen kunnen aantonen, kunnen door middel van deze toets toegelaten worden tot het Rbtv en inzetbaar worden binnen de tolkenbranche.
 • Vertaaltoetsen: burgers die zich wensen om te scholen tot vertaler, kunnen door middel van deze toetsen een competentiebewijs behalen waarmee zij in het Rbtv ingeschreven worden en beëdigd door de rechtbank. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke vertalersregister en vindbaar voor afnemers.
 • Taaltoetsen Nederlands op B2- en C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij het Nederlands op B2- of C1-niveau beheersen.
 • Taaltoetsen vreemde taal op C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij een vreemde taal op C1-niveau beheersen.

"Ik heb veel van de cursus opgestoken, namelijk: duidelijk en rustig praten. Intonatie, articulatie en uitspraak heb ik verbeterd. Dit vind ik belangrijk om als tolk aan de slag te gaan. Daarnaast heb ik de zinsbouw en leesvaardigheid opgefrist. Ik heb een aantal handige tips van de docent gekregen om te blijven oefenen na afloop van de cursus. Vooral de uitspraak en intonatie vereisten veel oefenen. Ik merk dat mijn uitspraak flink verbeterd is. Ik ben vertrouwd geraakt met het articuleren, dankzij de ervaren docent die meteen voelt waar de cursist moeite mee heeft en gelijkt ingrijpt. Deze cursus is echt nuttig voor degene die zijn uitspraak wil verbeteren."

"Voorafgaand aan deze training was ik onzeker over het communiceren in het Nederlands (zacht of onduidelijk spreken of soms niets durven zeggen). Mijn intonatie, tempo en uitspraak is verbeterd. Mijn communicatie in het Nederlands verloopt soepeler. Ik heb veel tips gekregen voor de uitbreiding van mijn woordenschat. Dit gaat ook om de passieve woordenschat, woorden die ik al begrijp ook al gebruik ik deze woorden zelf nog niet. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen en durf vaker Nederlands te spreken. Bedankt!" - Monika Miroslaw, tolk Pools.

"Ik heb mijn uitspraak flink verbeterd. Dat is zeer belangrijk voor een tolk. Niet alles is mogelijk om te veranderen op mijn leeftijd, maar het inzicht die je krijgt is ook zeer waardevol. De training is praktisch ingericht, je bent in principe continu aan het oefenen. Maar er is voldoende ruimte om de theorie daarachter te bespreken. Wij waren online bezig via Skype. Eigenlijk ging het, denk ik, zelfs beter dan offline. Je let meer op de beweging van je mond en je kan met elkaar chatten. Voor het beroep tolk is deze training onontbeerlijk, de verstaanbaarheid van de tolk is zeer belangrijk." - Alla Suzdaltseva, tolk Russisch

In overleg
 • 950,- (excl. BTW)
 • Online