Valkuilen uitgelicht (voorbeelden en oplossingen voor het rollenspel)

Tijdens deze webinarserie wordt heel praktisch ingegaan op allerlei valkuilen die tijdens het rollenspel van de integrale tolktoets en de tolkvaardighedentoets kunnen voorkomen. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Als tolk behoor je de gedragscode permanent te waarborgen. Als alle beëdigde tolken zich hier professioneel en nauwkeurig aan houden, wordt het verschil tussen opgeleide en niet opgeleide tolken goed zichtbaar en bouwen we samen aan de meerwaarde van ons beroep!

Wanneer een tolkgesprek rustig en gestructureerd verloopt, is het enige waarop je op hoeft te letten de inhoud van de boodschap en de vertolking daarvan. Maar dat is lang niet altijd het geval...

Deze webinarserie bestaat uit vier praktische webinars waarin allerlei handvatten worden aangereikt ten behoeve van het oplossen van lastige gesprekssituaties. Situaties waarin de gedragscode van de tolk in het gedrang komt en moeilijk gewaarborgd kan worden. Hoe kan je bijvoorbeeld garanderen dat je getrouw tolkt als mensen door elkaar heen gaan praten? Of wanneer mensen ruzie gaan maken met elkaar? En hoe ga je om met jouw geheimhoudingsplicht wanneer je hoort dat iemand voornemens is een strafbaar feit te plegen? Deze en vele andere voorbeelden komen aan de orde tijdens deze serie. 

Jouw gedragscode waarborgen en interveniëren tijdens een tolkgesprek kan soms afstandelijk en bot overkomen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Sommige tolken zeggen soms plots en bijna schreeuwend: "De tolk onderbreekt!", terwijl onduidelijk blijft waarom er onderbroken wordt. Ander tolken spreken over zichzelf in de 1ste persoon: "Ik moet even om herhaling vragen". Zo hoort dat niet, je moet over jezelf spreken in de derde persoon. Behalve deze voorbeelden kunnen er nog veel meer dingen misgaan. Wanneer je tolkinterventies adequaat toepast en goed traint, kan je veel professioneler overkomen en het gesprek laten daar waar het hoort: bij de gespreksvoerders! 

Veel valt en staat bij hoe jij jouw rol hebt ingeleid aan het begin van het gesprek en aan de manier waarop je intervenieert. Hier komen we in de loop van de serie telkens op terug. Ook zal het schakelen tussen tolken in de 1ste persoon/ interveniëren in de 3de persoon als een rode draad door de serie lopen.

De serie is opgebouwd aan de hand van de vier essentiële aspecten van de gedragscode van de tolk:

Webinar 1 - Introductie en geheim houding (donderdag 1 april 2021)

Een goede introductie van de werkwijze van de tolk is dienend voor het goede verloop van het tolkgesprek. Als iedereen weet wat de regels van het spel zijn, is het gemakkelijker elkaar hierop te attenderen. De introductie legt de basis die nodig is voor het vertrouwen in de neutraliteit, onafhankelijkheid en geheimhouding van de tolk en is daarmee van essentieel belang om professioneel over te komen. 

Wantrouwen kan open communicatie in de weg staan. Daarom is de geheimhoudingsplicht van de tolk zeer belangrijk voor de totstandkoming van een volwaardige gespreksvoering. De tolk vermeldt dit uiteraard aan het begin van het gesprek, maar soms kan het nodig zijn de geheimhouding te benadrukken. Dat is één kant. 

Aan de andere kant kan de geheimhoudingsplicht van de tolk ook als een last voelen. Wat te doen als je informatie over criminele activiteiten hoort? Of als je verneemt dat ouders hun dochter willen laten besnijden? Of je krijgt in de vreemde taal een hulpvraag toegefluisterd? Hoe ga je daar mee om?

En tot slot kan het ook zo zijn dat bepaalde gesprekken jou dusdanig aangrijpen dat je er voor jouw eigen verwerking écht even met iemand over moet praten. Deze drie verschillende aspecten van de geheimhouding worden in dit webinar besproken. 

Webinar 2 - Onafhankelijkheid (donderdag 8 april 2021)

Je kan als tolk op allerlei manieren verleid worden om betrokken te raken bij de inhoud van het tolkgesprek. Dit kan gebeuren omdat er expliciet een vraag aan je gesteld wordt, bijvoorbeeld om naar jouw mening of kennis te vragen. Maar je kan ook betrokken raken omdat de inhoud van het gesprek emotioneel heel veel bij jou opwekt of omdat één van de gesprekspartners zich sterk tot jou richt en ervan uitgaat dat jij haar/hem beter begrijpt dat de Nederlandstalige hulp- of dienstverlener. 

Tijdens dit eerste webinar wordt besproken hoe je kan voorkomen dat je in een gesprek wordt betrokken en hoe je op een adequate doch vriendelijke wijze afstand kunt houden van de inhoud van het gesprek. 


Webinar 3 - Onpartijdigheid (donderdag 15 april 2021)

Wanneer jou iets wordt gevraagd dat niet tot jouw taken behoort, dan is dat meestal iets dat dienstbaar is aan de positie van één van beide gespreksvoerders. Er wordt jou gevraagd iets beter uit te leggen, om iemand gerust te stellen, om iets te benadrukken, om even mee te lopen naar de andere balie om iets te regelen, etc. Ook kan je te veel onderdeel van het gesprek worden wanneer je registerverschillen gaat overbruggen en veel meer doet dan tolken wat er gezegd wordt. Nu kan je denken dat het goed is om je dienstbaar op te stellen, maar als een analfabete Nederlander bij diezelfde instantie op gesprek komt, dan zal toch echt de dienstverlener zelf meelopen of iets extra eenvoudig uitleggen. Dan is er ook geen tolkengeltje aanwezig. Bij de Europese Unie wordt een tolk ook niet gevraagd om meer te doen dan tolken en bij de notaris gebeurt dat ook zeker niet. 

In dit webinar gaan we onderzoeken hoe we dienstbaar onze eigen rol kunnen vervullen en uit de taken van de gespreksvoerders kunnen blijven. 

Webinar 4 - Getrouwheid (donderdag 22 april 2021)

De getrouwheid van de vertolking kan door meerdere oorzaken onder druk komen te staan. Allereerst natuurlijk door een slechte notatie- en geheugentechniek, maar daar gaan we in dit webinar niet op in (hiervoor is de Driedaagse tolkvaardighedentraining geschikt). Er kan van alles gebeuren wat het tolken lastig maakt: mensen praten door jou heen terwijl je nog niet bent uitgetolkt, mensen praten maar door en door, of ze worden boos op elkaar wordt en willen niet meer naar elkaar luisteren. Allemaal heel vervelend. 

Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je op gepaste wijze assertief zijn en alles blijven tolken wat er wordt gezegd? Vragen om herhaling is namelijk geen fijne oplossing omdat je nooit garantie hebt dat hetzelfde wordt herhaald. Misschien weet de spreker niet meer wat hij zei of voegt hij nieuwe informatie toe. Tijdens dit webinar bespreken we verschillende tolkstrategieën. 

De webinars zijn ook los te boeken, echter de serie is voordeliger.

Casussen insturen (0,25 pe-punt per webinar)

Per webinar mag de deelnemer (tot uiterlijk twee dagen voor het webinar) een casus van een tolksituatie insturen waarin zich een probleem heeft voorgedaan gerelateerd aan het onderwerp van het webinar. In Mijn KTV tref je hier een format voor aan. Mogelijk wordt jouw casus tijdens het webinar besproken. 

Marijke Roelofsen

Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Getolkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries.
Marijke heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op het professioneel handelen van de tolk: doeltreffend communiceren, in je rol blijven, reflecteren op eigen handelen en grenzen. Door veel voorbeelden en vertaling van de theorie naar praktijksituaties, worden cursisten gestimuleerd om uit hun comfort zone te stappen en te proberen dingen anders te doen dan ze gewend zijn.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
1,00
Totaal
7,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op: Omdat dit nieuwe webinars betreft, is het niet zeker of één uur per webinar voldoende zal zijn om de stof en vragen van deelnemers te bespreken. De webinars kunnen eventueel uitlopen tot anderhalf uur. In dat geval ontvangt u meer pe-punten dan hierboven vermeld.

Webinar
De webinars worden gehouden 1, 8, 15 en 22 april 20:00 tot 21:00 uur (met mogelijk een uitloop tot 21:30 uur) (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van ieder webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens de livewebinars kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na ieder livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) een livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult (dit is één formulier voor de complete serie!).

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 1 apr. 2021
  • PE 7
  • 20:00
  • 225,- (excl. BTW)
  • Online