De kunst van het vertalen: een stoomcursus voor beginners

Vertalen is een mooi maar lastig vak dat altijd zal blijven bestaan. Menselijke vertalers zullen altijd nodig zijn voor het beste resultaat, ook al hoor je tegenwoordig veel over kunstmatige intelligentie. Hoe lever je een zo goed mogelijke vertaling en hoe blijf je relevant?

Tijdens deze training gaan we in op verschillende vertaaltechnieken die bijdragen aan een optimale vertaling. Daarnaast kijken we naar het belang van cultuurkennis van bron- en doeltaal. Naast taalkundige aspecten en het theoretisch beschouwen van het vertaalvak gaan we in op de praktijk van het vertalerschap. Dit alles doen we in een context van tips, praktijkvoorbeelden, uitwisselen van inzichten en leuke oefeningen.

Vertaaltheorie en -praktijk komen samen

Deze training informeert vertaaltoetskandidaten en mensen met interesse in vertalen zo goed mogelijk over het vertaalvak. Daarnaast gaan we aan de hand van oefeningen en uitwisseling in op taalspecifieke en cultuurgebonden verschillen. De cursus brengt theorie en praktijk samen. Daardoor breng je de geleerde basiskennis als (beginnend) vertaler meteen in de praktijk.

Vertaalproblemen voorkomen

Deze online cursus is taaloverstijgend opgesteld: de Nederlandse taal vormt het uitgangspunt. Je leert hoe je kunt filteren op vertaalproblemen die zich kunnen voordoen. Zo blijf je op je hoede en maak je betere vertaalkeuzes. Een mooi gevolg is dat je sneller en beter gaat vertalen als je dit vaker doet. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat je een zin op meerdere manieren goed kunt vertalen. De toonzetting in de brontaal en context van de opeenvolgende zinnen helpen je om goede keuzes te maken. Daartoe ben je aan het einde van de cursus in staat.

Essentiële basisvaardigheden voor vertalers

Een greep uit de theorie die tijdens de cursus wordt besproken:

 • Realia (strategieën om realia te vertalen)
 • Werkwoord- en naamwoordconstructies (nominaliseringen)
 • Personificaties
 • Interpunctie
 • Actieve en passieve zinnen
 • Bereik van bijwoordelijke bepalingen
 • Collocaties

Andere onderwerpen die worden besproken:

 • Vertaaltechnologie, vertaaltools en -stappenplannen
 • Diverse hoofdstukken uit het boek “Denken over vertalen” van Ton Naaijkens (aanschaf zeer aanbevolen)
 • Ondernemersvaardigheden voor vertalers

De cursus geeft je als beginnende vertaler belangrijke basisvaardigheden en -kennis, maar is geen vervanging van een vertaalopleiding. Toch vormt deze cursus een belangrijk begin voor mensen met een andere professionele achtergrond die zich willen bekwamen in het vertaalvak. Daarnaast kan deze training voor vertaaltoetskandidaten het verschil maken.

Lesschema

De stof wordt aangeboden gedurende 8 online avondsessies van 20.00 tot 22.00 uur. Tussendoor lever je huiswerkopdrachten in.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beschik je over een solide basis aan vertaal-, linguïstische en tekstuele competenties. Daarnaast komen ook culturele, onderzoeks-, technische, zakelijke en beroepsethische competenties aan bod.

Relevantie

Je bent in staat om taal- en vertaalfouten te voorkomen en de juiste vertaalkeuzes te maken in de context van vertaalopdrachten die je in de praktijk krijgt. Je voorkomt bovendien valkuilen in het ondernemerschap als vertaler.

Voertaal

De training wordt aangeboden in het Nederlands.

Instapniveau

De cursus wordt aangeboden op hbo-denkniveau.

Leesopdracht

Reken op 2 uur huiswerk per week. Ter voorbereiding van delen van de aangeboden stof gebruiken we het boek ”Denken over vertalen” van Ton Naaijkens. Aanschaffen is zeer aanbevolen (link).

Overige literatuur wordt tijdens de cursus benoemd en de aanschaf ervan is optioneel en raadzaam.

Schrijfopdracht

Herschrijf- of lokalisatieopdracht én een redactieopdracht, ongeveer 250 woorden elk. 

Vertaalopdracht

Als huiswerk krijg je tijdens de sessies in totaal ca. 1000 woorden te vertalen.

Al het huiswerk wordt in principe voor je klaargezet via Mijn KTV. Je kunt daar ook jouw huiswerkoprachten inleveren.

Dr. Alice K. Burridge
De Nederlands-Engelse Alice Burridge is oprichter van duurzaam tekst- en vertaalbureau Green Writing. Al van jongs af aan schreef ze verhalen en verdiepte ze zich in allerlei onderwerpen. Na een BSc en MSc in de aardwetenschappen en biologie voltooide ze een promotietraject in de mariene biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar opleidingen volgde ze cursussen creatief schrijven. Na haar tijd in de wetenschap schoolde ze zich bij in de wetenschapsjournalistiek bij Stichting Cursussen Wetenschapsjournalistiek. Vervolgens richtte ze Green Writing op en zo kwam ze onder meer in het vertalersvak terecht. Zodoende is ze zich er zeer van bewust dat vertalers allerlei achtergronden kunnen hebben. Met deze cursus geeft ze (beginnend) vertalers met diverse achtergronden en taalcombinaties de nodige basisvaardigheden mee.

Sessie 1 7 feb. 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 2 21 feb. 2022 20:00u. - 22:00u.
Sessie 3 7 mrt. 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 4 21 mrt. 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 5 4 apr. 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 6 18 apr. 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 7 2 mei 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 8 9 mei 2023 20:00u. - 22:00u.

Disclaimer
Een vertaalopleiding duurt 4 jaar; deze stoomcursus is bij lange na geen alternatief voor een 4-jarige opleiding en voorziet enkel in het aanbieden van de minimale vaardigheden en kennis aan beginnende vertalers. Desalniettemin vormt de cursus een belangrijk begin en opstap voor diegenen die geen vertaalopleiding hebben en toch aan het werk willen gaan als vertaler. Ook voor vertaaltoetskandidaten kan deze cursus het verschil maken.

Inloggen bij de meetings
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste webmeeting ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op je scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren. 
Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

 >> Er wordt geen opname gemaakt van deze meetings. Live deelname is verplicht. <<

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je
1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

NB: Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het evalueren van de laatste sessie stuur je het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.  

Praktische informatie
Maximaal 14 deelnemers.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

In alle trainingen die KTV Toetsing aanbiedt, worden de deelnemers voorbereid op de eindtoets van het toetstraject waarvoor zij ingeschreven staan. De trainingen richten zich op de kennis en vaardigheden die getoetst gaan worden en bieden de kandidaat handvaten om de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Alle toetsen mogen door iedere burger die dat wil, afgelegd worden. Voor sommige toetstrajecten geldt dat er eerst een intake afgelegd moet worden waaruit blijkt dat dat het taalbeheersingsniveau van de kandidaat op het vereiste niveau ligt (minimaal ERK-niveau B2).

Kandidaten die slagen voor een toets van KTV Toetsing verbeteren hun arbeidsmarktpositie als volgt:

In geval van de tolk- en vertaaltoetsen wordt de deelnemer specifiek inzetbaar als tolk of vertaler binnen de overheidssector (t.b.v. de afnameplichtige overheidsorganisaties en aanverwante afnameplichtige organisaties en dienstverleners) alsook binnen de private markt. De afnameplichtige organisaties besteden hun tolk- en vertaaldiensten aan en grote bemiddelaars schrijven hierop in. Een eis bij de meeste aanbestedingen is dat bemiddelaars tolken op C1-niveau inzetten. Als dit niet lukt, mogen ze een B2-tolk kiezen. Vertalers werken minimaal op C1-niveau.

In geval van de taaltoetsen wordt de inzetbaarheid van de deelnemer in bredere zin vergroot, omdat een bewijs van taalvaardigheid op B2- of C1-niveau de inzetbaarheid van een burger binnen de gehele arbeidsmarkt vergroot.

Wat bereik je met welke toets?

 • Integrale tolktoetsen op niveau B2: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op B2-niveau. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke tolkenregister en vindbaar voor afnemers.
 • Integrale tolktoetsen op niveau C1: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Rbtv op C1-niveau. Wanneer je als tolk op C1-niveau ingeschreven staat, ben je beter inzetbaar in de markt.
 • Tolkvaardighedentoetsen: burgers die reeds over hbo- of wo-diploma’s beschikken waarmee zij hun taalvaardigheid van twee werktalen kunnen aantonen, kunnen door middel van deze toets toegelaten worden tot het Rbtv en inzetbaar worden binnen de tolkenbranche.
 • Vertaaltoetsen: burgers die zich wensen om te scholen tot vertaler, kunnen door middel van deze toetsen een competentiebewijs behalen waarmee zij in het Rbtv ingeschreven worden en beëdigd door de rechtbank. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke vertalersregister en vindbaar voor afnemers.
 • Taaltoetsen Nederlands op B2- en C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij het Nederlands op B2- of C1-niveau beheersen.
 • Taaltoetsen vreemde taal op C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij een vreemde taal op C1-niveau beheersen.
Startdatum: 7 feb. 2023
 • van 20:00 tot 22:00
 • 799,- (excl. BTW)
 • Zoom