Nederlands naar perfectie

Beheers je het Nederlands al goed, maar moet je nog de puntjes op de i zetten? Dat kan in deze intensieve en interactieve cursus. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’, van niveau B2 naar C1. 

In de cursus is er veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. Ook wordt jouw woordenschat flink uitgebreid en leer je veel nieuwe uitdrukkingen. Op naar perfectie dus!

Het doel van de cursus is om jouw Nederlandse taalvaardigheid van niveau B2 naar C1 te brengen. Of dat lukt, is uiteraard afhankelijk van jouw eigen inzet en leervermogen! De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van je wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat je de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers.

Inhoud van het programma
Alle taalvaardigheden komen in de cursus aan bod. Dat betekent dat er iedere week vocabulaire-, luister-, uitspraak-, schrijf-, spreek en grammatica-oefeningen worden gedaan. 

Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’. In deze lesmethode wordt de woordenschat uitgebreid en de taaltraining aangereikt aan de hand van acht grote onderwerpen. Elk hoofdstuk wordt in twee lesdagen behandeld. De onderwerpen zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

Dit zijn brede onderwerpen waarbinnen zeer relevante actuele onderwerpen besproken kunnen worden die ook voor de tolkpraktijk relevant zijn. Maar de onderwerpen zijn vooral een kapstok om jouw taalvaardigheid op een hoger peil te brengen! Het belangrijkste is dat je na afloop van de cursus de volgende lastige taalkwesties goed aandacht hebt gegeven en adequaat kan toepassen:

 • gebruik van structuurwoorden;
 • werkwoorden imperatief en passief gebruiken;
 • synoniemen en antoniemen paraat hebben;
 • registerniveau kunnen onderscheiden;
 • uitdrukkingen begrijpen en herformuleren;
 • gebeurtenissen beschrijven;
 • werkwoorden kunnen separeren; 
 • parafraseren (heel handig voor à vue tolken!)
 • creatief kunnen schrijven;
 • correct verwijzen naar mensen, gebeurtenissen en dingen; 
 • 'er' en preposities goed toepassen;
 •  'zullen' en 'zouden' goed toepassen;
 • etc.

Andere taalvaardigheden waar aandacht aan wordt besteed zijn:

 • het houden van een monoloog (extreem handig voor consecutief tolken!);
 • mening geven met 'er' en 'daar';
 • samenvatten;
 • presenteren;
 • feedback geven;
 • evalueren;
 • schrijfopdrachten;
 • vragen stellen, controleren en doorvragen; en 
 • gepast reageren

Onder het kopje ‘Voorbereiding’ en 'Overige informatie' vind je meer informatie over het boek en de terminologiemodule voor integrale tolktoetsen die bij de prijs is inbegrepen, de aanmelding en startniveau en de dagindeling.  

Diploma en erkenning door Bureau Wbtv
Wil je de cursus afronden met een Rbtv-taaltoets op C1- of B2-niveau? Dan kun je je hiervoor inschrijven via de 'Optie Taaltoets' in jouw winkelmandje. De taaltoetsen worden afgenomen door een door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige. Je kunt de taaltoets afleggen op B2- of C1-niveau. Deze taaltoets beoordeelt jouw luister-, spreek- en leesvaardigheid. Jouw schrijfvaardigheid wordt niet getoetst. Meer informatie lees je hier.

 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is jouw taalbeheersingsniveau in ieder geval verbeterd! Om daadwerkelijk C1-niveau te bereiken, is veel nodig: een goed uitgangspunt (je leervermogen is goed, je kunt vastgeroeste fouten inzien en veranderen, je zet je tussen de lessen door actief in om jouw taal te verbeteren, etc.) Een minimale voorwaarde is dat je alle lessen bijwoont en de huiswerkopdrachten naar behoren maakt.

Voertaal

Nederlands. Ook in de pauzes!

Leesopdracht

 • Vóór iedere bijeenkomst dien je een tekst uit het boek te lezen.

Schrijfopdracht

 • Vóór de eerste lesdag moet je een schrijfopdracht uploaden.
 • Vóór iedere lesdag maak je de bij de leesopdracht behorende vocabulaire-opdrachten. 

Alle cursisten ontvangen het boek ‘Nederlands naar perfectie’ op de eerste cursusdag.

Elk hoofdstuk wordt verspreid over twee lessen behandeld.

De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk van aard en bieden de mogelijkheid jouw woordenschat te vergroten op een academisch niveau. Daarnaast bevat het boek interessante luisterfragmenten. In de spreek- en schrijfopdrachten word je uitgedaagd jouw beste beentje voor te zetten. 

Bovendien wordt er in het boek aandacht besteed aan belangrijke studievaardigheden. Zo oefen je met het schrijven van een samenvatting en een verslag, maar ook onderwerpen als presenteren en onderhandelen komen aan bod. De nadruk ligt hierbij op de talige kant, dus niet zozeer op het aanleren van de vaardigheid op zich.

Bij het boek horen een uitgebreide website met de audiobestanden van de leesteksten, oefeningen voor het trainen van de uitspraak, extra oefeningen met het vocabulaire en de uitdrukkingen en woordgroepen uit de teksten, grammatica- en prepositie-oefeningen, liedjes en sketches en links naar leerzame sites over academische vaardigheden.

 

Terminologiemodule

Deelnemers worden bij aanvang van de opleiding gekoppeld aan de Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen (zelfstudie). Met deze zelfstudiemodule kun je je verdiepen in de verschillende onderwerpen van de integrale tolktoetsen. Bij elk onderwerp ontvang je een online hoorcollege, een leesmap en een woordenlijst met Nederlandse begrippen. De 15 woordenlijsten kun je vertalen naar jouw vreemde taal, dit is de beste voorbereiding die je kunt treffen!

Thijs van der Linden

Thijs is mede-oprichter van De Taalkamer en ontwikkelt en realiseert taalprogramma’s voor hogeropgeleide studenten, particulieren en professionals. Hij ziet taalbeheersing niet als een op zichzelf staande kwaliteit, maar als een essentieel - en mooi - instrument om je vak, je passie, je studie of je leven in een nieuw land ten volle te benutten. Thijs creëert in zijn lessen een atmosfeer van vooruitgang, samenwerking, kwaliteit en zelfontplooiing. Hij streeft ernaar deelnemers te begeleiden in hun professionele en persoonlijke groei. Met zijn creatieve manier van denken maakt Thijs snel inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om tot een duurzame groei van de taalbeheersing te komen. 

Thijs heeft via KTV een kort lijntje met Emily Palmer en stemt de inhoud en lesmethoden met haar af. 

Dag 1 6 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 2 13 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 3 20 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 4 27 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 5 3 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 6 10 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 7 17 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 8 24 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 9 15 mei 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 10 22 mei 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 11 29 mei 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 12 5 jun. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 13 12 jun. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 14 19 jun. 2024 09:30u. - 16:15u.
Dag 15 26 jun. 2024 09:30u. - 16:15u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Taalniveau bij aanvang:
  • Als je geen intake Nederlands bij KTV hebt afgelegd, neem dan eerst telefonisch contact op. Op die manier kunnen wij beoordelen of jouw taalbeheersingsniveau voldoende is om bij de groep aan te sluiten. 

   Het is belangrijk dat jouw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op B2-niveau bevindt. Slagen voor een Staatsexamen II is daarvoor niet altijd een realistische aanwijzing. Indien je een intake Nederlands hebt afgelegd bij KTV dan is een score tussen de 2,4 en 2,9 een goede indicatie om goed aan te kunnen sluiten bij de groep van Nederlands naar perfectie.

 • Dagindeling
  • Je bent alle lesdagen vanaf 9:00 uur welkom bij KTV. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.
  • In de ochtend bespreken we de schrijfopdracht die je als huiswerk hebt gemaakt. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het vocabulaire, waaronder veelgebruikte uitdrukkingen, en besteden we veel aandacht aan grammatica. In de middag staan spreken en uitspraak centraal. De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties midden Nederland), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
 • Huiswerk
 • Betaling
  • Je kunt de opleiding in maximaal zes termijnen betalen. Als je voor deze optie kiest, neem dan eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en boek bij de prijs inbegrepen

Certificering & Aanwezigheidsplicht
Om een bewijs van deelname te verkrijgen mag je maximaal één lesdag (5,5 uur) missen. Indien je door ziekte een lesdag afwezig bent, dien je een medische verklaring te overleggen. In dit geval mag je maximaal twee dagen afwezig zijn. De gemiste uren (1 uur = 1 pe-punt) worden in mindering gebracht op jouw certificaat. In alle overige gevallen ontvang je geen certificaat.

Afsluitende taaltoets
In de loop van de cursus kan je beslissen om het traject af te sluiten met een door het Bureau Wbtv erkende taaltoets Nederlands op B2- of C1-niveau. Deze toetsen worden afgenomen op een nader te bepalen datum en kosten normaliter €595,- excl. btw. Als cursist kan je hiervoor een kortingscode ter waarde van 200 euro krijgen. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met administratie@ktv-toetsing.nl.

In alle trainingen die KTV Toetsing aanbiedt, worden de deelnemers voorbereid op de eindtoets van het toetstraject waarvoor zij ingeschreven staan. De trainingen richten zich op de kennis en vaardigheden die getoetst gaan worden en bieden de kandidaat handvaten om de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Alle toetsen mogen door iedere burger die dat wil, afgelegd worden. Voor sommige toetstrajecten geldt dat er eerst een intake afgelegd moet worden waaruit blijkt dat dat het taalbeheersingsniveau van de kandidaat op het vereiste niveau ligt (minimaal ERK-niveau B2).

Kandidaten die slagen voor een toets van KTV Toetsing verbeteren hun arbeidsmarktpositie als volgt:

In geval van de tolk- en vertaaltoetsen wordt de deelnemer specifiek inzetbaar als tolk of vertaler binnen de overheidssector (t.b.v. de afnameplichtige overheidsorganisaties en aanverwante afnameplichtige organisaties en dienstverleners) alsook binnen de private markt. De afnameplichtige organisaties besteden hun tolk- en vertaaldiensten aan en grote bemiddelaars schrijven hierop in. Een eis bij de meeste aanbestedingen is dat bemiddelaars tolken op C1-niveau inzetten. Als dit niet lukt, mogen ze een B2-tolk kiezen. Vertalers werken minimaal op C1-niveau.

In geval van de taaltoetsen wordt de inzetbaarheid van de deelnemer in bredere zin vergroot, omdat een bewijs van taalvaardigheid op B2- of C1-niveau de inzetbaarheid van een burger binnen de gehele arbeidsmarkt vergroot.

Wat bereik je met welke toets?

 • Integrale tolktoetsen op niveau B2: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op B2-niveau. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke tolkenregister en vindbaar voor afnemers.
 • Integrale tolktoetsen op niveau C1: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Rbtv op C1-niveau. Wanneer je als tolk op C1-niveau ingeschreven staat, ben je beter inzetbaar in de markt.
 • Tolkvaardighedentoetsen: burgers die reeds over hbo- of wo-diploma’s beschikken waarmee zij hun taalvaardigheid van twee werktalen kunnen aantonen, kunnen door middel van deze toets toegelaten worden tot het Rbtv en inzetbaar worden binnen de tolkenbranche.
 • Vertaaltoetsen: burgers die zich wensen om te scholen tot vertaler, kunnen door middel van deze toetsen een competentiebewijs behalen waarmee zij in het Rbtv ingeschreven worden en beëdigd door de rechtbank. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke vertalersregister en vindbaar voor afnemers.
 • Taaltoetsen Nederlands op B2- en C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij het Nederlands op B2- of C1-niveau beheersen.
 • Taaltoetsen vreemde taal op C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij een vreemde taal op C1-niveau beheersen.

"Ik heb veel geleerd van deze cursus, zoals grammatica, een monoloog houden, nieuwe woorden, en ik heb ook meer zelfvertrouwen gekregen."

"Door deze cursus heb ik geleerd om te durven praten. Mijn spreekvaardigheid is hierdoor sterk verbeterd."

 

Startdatum: 6 mrt. 2024
 • van 09:30 tot 16:15
 • 2.475,- (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Ik betaal nu in één keer: - € 25,00