Nederlands over de top (van C1 naar C2)

C1 is knap, maar C2 is nog veel knapper! Wie een taal beheerst op C2-niveau maakt echt indruk. Je kunt immers bijna niet meer horen dat het niet iemands moedertaal is. Bovendien zijn de woordenschat, spreekstijl en complexiteit van het taalgebruik echt van hoog niveau.

Tijdens deze 10-daagse training wordt de focus gelegd op de lees-, spreek- en luistervaardigheid. Uiteraard zullen er geschreven opdrachten uitgevoerd worden, maar als jouw schrijfvaardigheid nog niet op C1-niveau zit, hoeft dat geen drempel te zijn om deel te nemen.

In de ochtend zal gewerkt worden met achtergrondartikelen en fragmenten uit de actualiteit, waarbij we ingaan op lastige grammaticale structuren, het vocabulaire, vaste combinaties en uitdrukkingen. We oefenen hier in de les zowel mondeling als schriftelijk mee. De deelnemers lezen de tekst of bekijken het fragment als huiswerk en maken een (mondelinge of schriftelijke) samenvatting of een andere spreek- of schrijfopdracht. Deze wordt voorzien van feedback. 

Type teksten waarmee gewerkt wordt:

 • Medische rapportage
 • Jurisprudentie en vonnissen
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Notariële akte
 • Technische instructie
 • Achtergrondartikelen uit tijdschriften, kranten of online journalistiek platform
 • Academische complexe teksten

In de middag staat de spreekvaardigheid centraal, waarbij het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Elke les zullen een aantal cursisten ook een presentatie geven die zij thuis hebben voorbereid. De lessen zijn intensief en interactief.

Leerdoelen

Het doel is om grammaticaregels op te frissen en foutloos te gebruiken, bewustzijn te verkrijgen over ingesleten foutjes en deze te verbeteren. Ook wordt het gebruik van wetenschappelijk en specialistisch vocabulaire en idioom gestimuleerd, zodat de deelnemers hun woordenschat verder vergroten. 

Iemand die een vreemde taal op C2-niveau beheerst, kan:

 • moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialistische artikelen en literaire werken;
 • moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als hij/zij tenminste enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het accent;
 • zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of welke discussie dan ook en is zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal;
 • zichzelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven;
 • een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden;
 • een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Hij/Zij kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin hij/zij een zaak weergeeft in een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden.

Dit zijn de leerdoelen die worden nagestreefd!

Relevantie

Binnen veel sectoren in de arbeidsmarkt is woordenschat een schat van onschatbare waarde! Bovendien is het zo dat wanneer je een taal vlekkeloos beheerst, je veel beter inzetbaar bent en in staat bent om te spelen met taal, te variëren, aan te sluiten op de spreek- of schrijfstijl en het taalregister van de mensen waarmee je werkt, ongeacht het werkgebied.

Voertaal

Nederlands 

Instapniveau

Deze 10-daagse training is o.a. bedoeld voor tolken die op C1-niveau ingeschreven staan in het Rbtv en andere mensen wier Nederlandse taalbeheersing op C1-niveau is vastgesteld. Deelnemers die weinig moeite hebben met het verstaan van de Nederlandse taal en zich makkelijk uiten, maar toch nog tegen bepaalde zaken aanlopen. Dat kunnen de lidwoorden zijn, de lastige woordjes ‘er’ en ‘het’, verwijswoorden of het maken van complexe zinnen, maar ook het gebruik van uitdrukkingen of idiomatische verbindingen en uitspraak. 

Leesopdracht

In de cursus wordt gewerkt met allerlei soorten teksten op academisch niveau en met interessante audio- of videofragmenten. Op basis hiervan worden oefeningen gemaakt om het vocabulaire en de uitdrukkingen in te slijpen.

Vóór iedere bijeenkomst dien je een tekst te lezen en/of een audio/videofragment te beluisteren en de bijbehorende opdrachten te maken. Ook maak je regelmatig een schrijfopdracht.

Emily Palmer

De  cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1), van het boek ‘77 puntjes op de i. 'Perfect Nederlands voor anderstaligen’ en van 'Spreken met beeld. Spraakmakende plaatjes voor anderstaligen'.

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

Lesdag 1 8 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 2 15 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 3 22 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 4 29 mrt. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 5 5 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 6 12 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 7 19 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 8 26 apr. 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 9 17 mei 2024 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 10 24 mei 2024 09:30u. - 16:15u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Voorwaarden taalniveau bij aanvang:
  1. Je hebt een intake Nederlands bij KTV Toetsing afgelegd en daar een resultaat van 3.0 of hoger voor heeft gehaald; of
  2. Je staat geregistreerd in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers op C1-niveau.

   Het is belangrijk dat jouw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op C1-niveau bevindt.

 • Dagindeling
  • Je bent alle lesdagen vanaf 9:00 uur welkom bij KTV. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.
  • De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties midden Nederland), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
 • Huiswerk
  • Je moet rekenen op ongeveer zes uur zelfstudie per week.

 • Betaling
  • Je kunt de opleiding in maximaal zes termijnen betalen. Indien je voor deze optie kiest, neem dan eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en lesmaterialen bij de prijs inbegrepen.

In alle trainingen die KTV Toetsing aanbiedt, worden de deelnemers voorbereid op de eindtoets van het toetstraject waarvoor zij ingeschreven staan. De trainingen richten zich op de kennis en vaardigheden die getoetst gaan worden en bieden de kandidaat handvaten om de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Alle toetsen mogen door iedere burger die dat wil, afgelegd worden. Voor sommige toetstrajecten geldt dat er eerst een intake afgelegd moet worden waaruit blijkt dat dat het taalbeheersingsniveau van de kandidaat op het vereiste niveau ligt (minimaal ERK-niveau B2).

Kandidaten die slagen voor een toets van KTV Toetsing verbeteren hun arbeidsmarktpositie als volgt:

In geval van de tolk- en vertaaltoetsen wordt de deelnemer specifiek inzetbaar als tolk of vertaler binnen de overheidssector (t.b.v. de afnameplichtige overheidsorganisaties en aanverwante afnameplichtige organisaties en dienstverleners) alsook binnen de private markt. De afnameplichtige organisaties besteden hun tolk- en vertaaldiensten aan en grote bemiddelaars schrijven hierop in. Een eis bij de meeste aanbestedingen is dat bemiddelaars tolken op C1-niveau inzetten. Als dit niet lukt, mogen ze een B2-tolk kiezen. Vertalers werken minimaal op C1-niveau.

In geval van de taaltoetsen wordt de inzetbaarheid van de deelnemer in bredere zin vergroot, omdat een bewijs van taalvaardigheid op B2- of C1-niveau de inzetbaarheid van een burger binnen de gehele arbeidsmarkt vergroot.

Wat bereik je met welke toets?

 • Integrale tolktoetsen op niveau B2: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op B2-niveau. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke tolkenregister en vindbaar voor afnemers.
 • Integrale tolktoetsen op niveau C1: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Rbtv op C1-niveau. Wanneer je als tolk op C1-niveau ingeschreven staat, ben je beter inzetbaar in de markt.
 • Tolkvaardighedentoetsen: burgers die reeds over hbo- of wo-diploma’s beschikken waarmee zij hun taalvaardigheid van twee werktalen kunnen aantonen, kunnen door middel van deze toets toegelaten worden tot het Rbtv en inzetbaar worden binnen de tolkenbranche.
 • Vertaaltoetsen: burgers die zich wensen om te scholen tot vertaler, kunnen door middel van deze toetsen een competentiebewijs behalen waarmee zij in het Rbtv ingeschreven worden en beëdigd door de rechtbank. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke vertalersregister en vindbaar voor afnemers.
 • Taaltoetsen Nederlands op B2- en C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij het Nederlands op B2- of C1-niveau beheersen.
 • Taaltoetsen vreemde taal op C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij een vreemde taal op C1-niveau beheersen.

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

"KTV is niet alleen maar voor tolken zoals heel veel mensen denken. Je kunt hier ook Nederlands leren spreken, schrijven en luisteren. Toen ik u voor de eerste keer belde, vroeg ik u of ik deze cursus zou kunnen doen. Ik herinnerde me nog wat u mij antwoordde. Ik citeer u: “Als ik uw Nederlands hoor, denk ik dat u het best aankunt." Daarom durfde ik deze cursus te volgen. Deze cursus is de beste cursus die ik ooit heb gehad. Onze goeroe Emily is de beste Nederlandse docent die ik heb gekend. Bij haar is iedereen gelijk en we kregen dezelfde kansen. Ik vraag me echt af waar ze de energie vandaan haalt. Ze was heel duidelijk met ons, heeft een goede sfeer gecreëerd vanaf het begin al: we moeten naar elkaar luisteren, respecteren en vooral elkaar uit laten praten. Kort samengevat: ik heb mijn collega's verteld dat niemand te oud of dom is om te leren. Je moet gewoon durven, proberen en tenslotte doen."

"Door deze cursus heb ik geleerd om te durven praten. Mijn spreekvaardigheid is hierdoor sterk verbeterd."

Startdatum: 8 mrt. 2024
 • van 09:30 tot 16:15
 • 1.850,- (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Ik betaal nu in één keer: - € 25,00